E-post: post@ventistal.no | Tlf: 99200956 | Nettside: | Adresse: Eyvind Lychesvei 21A, 1338, SANDVIKA, Norway